Ruwan Rayuwa: Matafiy / Water, Death: Pilgrim

Kyawon tafiyaxxxx dawowa, komin dare
rai makarexxxxxxxx da bakin ciki
xxxxxxxtamkar salkar ruwa

xxxxxxxdarexxxxxxxxx ya kasance mafarki
xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXx(na) farin wata

xxxxxxxxruwan da ke saukaxxxxxxxxx a dunkule yake
xxxxxxxxa dunkule
xxxxxxxxcuccure a kahon zuciyata

ga tabarau
a idanuna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsai dai mutuwa
xxxxxxxxxxxxxxxxba a tafiya
xxxxxxxxxxxxxxxxdon dawowa
 
 
 
I returnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx from a night

with sadness xxxxxxxxxxxxxxxxxthe size

xxxxxxof water
the night xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxis the dream

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(of) a moon
xxxxxxxxxxxleaving the skyxxxxxxxxxxxx even water has a piece
xxxxxxxxxxxa piece
xxxxxxxxxxxof my heart
a glass in
my eyes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwhere death
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxis not a pilgrim
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpictures fade
 
 
 
 

Translated from English into Hausa by Ibrahim Malumfashi