Saddiq Dzukogi

Issue #
9
January 31, 2017

Ruwan Rayuwa: Matafiy / Water, Death: Pilgrim

Kyawon tafiya         dawowa, komin dare
rai makare                 da bakin ciki
               tamkar salkar ruwa

              dare.                 ya kasance mafarki
                                             (na) farin wata

               ruwan da ke sauka.                  a dunkule yake
               a dunkule
               cuccure a kahon zuciyata

ga tabarau
a idanuna
                                             sai dai mutuwa
                              ba a tafiya
                              don dawowaI return                                            from a night

with sadness                                  the size

           of water
the night                                             is the dream

                                                              (of) a moon
                     leaving the sky.                        even water has a piece
                     a piece
                     of my heart
a glass in
my eyes
                                                                       where death
                                                              is not a pilgrim
                                                              pictures fadeTranslated from English into Hausa by Ibrahim Malumfashi

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu