Niels Hav

Issue #
8
May 31, 2016

Fjolserne/الحمقى/The Fools

Fjolserne i verden plaprer løs
som en dum dør, der står og hamrer
i blæsten. Alle lytter til den,
fordi det er umuligt at undgå;
dens forurettede knevren overdøver
musik og fortrolige samtaler.
Den forhindrer enhver eftertanke,
og det er også det eneste formål;
rent nonsens. Ingen forstår
dens enfoldige proklamationer.
Vi spiser vore måltider til lyden
af dén idiotiske dør.
Dens debile spektakel fortsætter
hele natten; den trænger ind i søvnen
og blander sig med vore drømme.
Hver gang man tror, at nu er det slut,
begynder den forfra. Døren råber
og skælder ud i munden på sigselv.
Sådan er det med fjolserne.

الحمقى
الشاعر الدنماركً نيلس هاو
ترجمة نزار سرطاوي
حممى انعانم ٌطهمىن ثرثراجهم
ك
مثم تاب غث ً ٌَ ْصفِ
فً مهة انرٌح. انك م ٌَسحمع إنٍه
ألن مه انمسححٍم إٌمافه؛
صرثه انساذط ٌطغى
عهى انمىسٍمى واألحازٌث انحمٍمة.
ٌحىل زون أي اسحغراق فً انحأمم،
وهصا هى كم ما تسعى إنٍه؛
محض هراء. ال أحس ٌفهم
جصرٌحاجه انساشجة.
ووحه وحىاول طعامىا عهى ولع صىت
شان انثاب األتهه.
صرثه انمىرهف ال ٌحىلف
طىال انهٍم، ٌحسرب إنى وىمىا
وٌمحزج مع أحالمىا.
وكهما ظىى َث أوه لس وصم إنى انىهاٌة
ٌثسأ مه جسٌس. انثاب ٌصرخ
وٌىتد وفسه تعظمة نساوه.
وهكصا هى انحال مع انحممى

The fools of the world blabber away
like a stupid door banging
in the wind. Everyone listens to it
because it is impossible to avoid;
its resentful ruckus drowns out
music and intimate conversations.
It prevents any reflection,
which is its only purpose;
complete nonsense. No one understands
its simplistic proclamations.
We eat our meals to the sound
of that idiotic door.
Its moronic din continues
all night; it seeps into sleep
and blends with our dreams.
Whenever you think it’s over
it begins again. The door yells
and scolds itself with its own mouth.
That’s how it is with fools.

Translated into Arabic by Nizar Sartawi

Translated from the Danish into English by P.K. Brask & Patrick Friesen

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu