Issue#
13
November 2, 2023

قطِ که می‌سوزد، ورناسی / Burning Ghats, Varanasi

تلِ هیزمی که برای سوزندانِ جسدِ مرده شعله گرفت
تا اندازه‌ای‌ست بر منظرم که بر رودخانه‌ی گنگ سایه انداخته
جریانِ سریع گِل آلودش در چراغ‌هایی شناور می‌چرخد
تن‌هایی که حمام می‌کنند.
باقی‌مانده‌ی جنازه‌ها، خاکسترِ گوشت و استخوان.
در قطِ مانیکارنیکا، آمیزه‌ای از تقدس و بویِ تعفن
که از گِل بالا آمده و زرهِ چوبی
آتش که به تجزیه‌ی جسمِ آدمی کمک می‌کند
نذری که خیلی زود با حیواناتی که آن دور می‌چرخند برگرفته می‌شود
سدهو که کوچک می‌شود با حلقه‌های گیسو که وحشیانه گره خورده
بر کناره‌ی رود
رویایی از نارون‌ها که ممکن است سرِ راهِ او باشد
حتا تا ساعتی دیر.
موبدی که دارد مراسم را برگزار می‌کند،
به هیزم و مرده روغنِ مقدس می‌خوراند
شعله‌هایش زبانه‌های بزرگ را شکل می‌دهد
موج‌هایی تکه‌تکه از جرقه‌ی زردِ کهربایی
سراسیمگیِ آتش مارپیچی و براق
کوره‌ی آدم سوزیِ زنده.حتا تا ساعتی دیر.
پسری جوان سرِ تازه تراشیده‌اش را می‌خاراند.
مردی شکم گنده خودش را در رودخانه غرق می‌کند
پارس‌های وحشیِ سگ‌ها، گاوها ماغ می‌کشند، بلندگو شیهه
پوسترِ گاندی که پهلویِ قط‌های رو به دیوار است موعظه‌ی صلح و عدمِ خشونت می‌کند.
در میانِ این همه شلوغی
تجارتِ مرگ معامله می‌شود
ادامه دارد بی هیچ احساس یا وسواسی.
مردانی که به زعفران آغشته‌اند بر پلکانِ قط
برایِ یوگا نشسته‌اند و عبادت می‌کنند
جستجویی ساکت
دعا میانِ این دخمه و تجارت تو را به کجا می‌برد؟
زنگ‌هایی جورواجور، صدفِ حلزونی، سرود، آتش، آب، مردم
چیزهایی که بعد از چند ساعت تنافر آوایی دارند-
شدتِ صوت‌هایی متفاوت به پهپادی یکی می‌شوند در خلسه‌ای
جایی که تنها تعادلی که وجود دارد
در ذهنِ ماست.
مردانی جوان با سرها و بدن‌هایی برهنه
که در پنبه‌ی خالص پیچیده شده‌اند
پیشانی‌هاشان آغشته به چوبِ صندل و ظرفِ قرمزرنگِ حاملِ خاکستر
که از پشتِ من به سمتِ رودخانه می‌گذرند
جدا شده-
پسرانِ بزرگتر آخرین مراسم را برای مُرده اجرا می‌کنند.
آموزگارانِ سپید جامه چاهارزانو بر قط نشسته‌اند
زیرِ چترهایِ بزرگِ مخروطی شکل
آموزشِ قسمت‌هایی چند از اوپانیشادها و وداها
موبدی جوان در حالِ انجام.
فانوس‌های روشنِ مخروطی شکل
بر ساقه‌های بلندِ بامبو که به سمتِ آسمان خم می‌شود
یادگاری از خاطراتِ شهیدان
که نور را هدایت می‌کند برایِ ارواحِ زنانه‌ی ابرها و آب‌ها
که در ماهِ کارتیک نازل شده‌اند که در کاشی آب‌تنی کنند
چون فتیله‌ای که در روغن خیس شده در بسترِ گلبرگ‌های گُلِ سرخ
قایقی که در بحرِ امواج است
در تَلِ هیزم که گُر گرفته
می‌شنوم کاسه‌ای دیگر که برایِ ‌مراسم است می‌شکند
جمجمه‌ای دیگر خُرد می‌شود، روحِ دیگری پرواز می‌کند.
می‌بینم که معابدِ ساحلی به آرامی در رودخانه‌ی بلعنده غرق می‌شوند.
تاثیراتِ جزر و مدی پیش‌بینی ناپذیر و تغییراتِ اقلیمی
که میرا و نامیرا را با خود می‌برد
ردپای کربن در دوره‌ی زمین شناسیِ هولوسین
متنِ مرگِ آن، تسلیم ناپذیز
خاکستر به خاکستر، خاک به خاک-
آب به آبِ سنگین
زندگی به پس از زندگی.


Overheated flaming pyres of the burning dead,

      partially shields my sight of river Ganges —

its fast muddy currents eddying the floating lamps,

      bathing bodies,

                  remains of corpses, flesh-bone ash.


At Manikarnika Ghat, a mixture of sanctity and stench

          rises from silted sands and wooden armatures —

fire-aided decomposition of human flesh —

          the offerings swiftly lapped up by roaming animals.

An emaciated sadhu with wild-knotted dreadlocks,

          perched precariously on a bamboo frame

                                on the edge of the river,

dreams of alms that might come his way,

                      even at this late hour.


Presiding priests, feed ritual ghee

          to the burning wood-and-dead —

                                              its flames forming huge flares,

                      fragmented waves of golden-amber spark,

electrifying helical fire-flurries —

                                   a living, crematorium drama.


A young boy scratches his newly-shaven head,

                 a pot-bellied man immerses himself in the river,

stray dogs bark, cows groan, loudspeakers bray.

Gandhi’s posters ghat-side walls preach peace, non-violence.

               Amid so much noise,

                        the business of death being transacted

carries on, without any emotion or fuss.


Saffron-robed men on ghat-steps

                                    sit in yoga postures, praying —

                                                            a silent quest —

what does prayer amid all this din and commerce

                                               get you anyway?


Medley of bells, conch, chant, fire, water, boat, people

            ceases to be a cacophony after a few hours —

variant decibels melding into a drone, a trance —

                                where the only balance that exists,

is in our minds.


Bare-headed, bare-bodied young men,

                                       draped in swathes of pure cotton,

          foreheads smeared in sandalwood and vermillion

                   carrying ash-filled earthen pots —

walk past me towards the river-edge,

detached —

                      eldest sons performing last rites for their dead.


White-clad teachers squatting cross-legged on the ghat

                      under large circular cane-parasols

          impart teachings from the Upanishads and Vedas

to young priests-in-the-making.


Illuminated cane-lanterns

hang on long bamboo poles curving skywards —

                      homage to the memory of martyrs —

guiding light for heavenly apsaras

descending during the Kartik month to bathe in Kashi —

as oil-soaked wicks flickering on beds of rose petal, sail

                                       catching the waves’ moods.

In the super-heated pyre, I hear another ritual pot break,

                      another skull crack, another soul take flight.

I see some shore-temples slow-sink

                                                    into the swallowing river —

effects of unpredictable tides and climate change

        taking with them, both the mortal and the immortal —

Holocene’s carbon-footprint — its death text, unceasing.

Ashes to ashes, dust to dust —

                          water to heavy water, life to after-life.

Translated to Persian from English by Rosa Jamali.


<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu
A Journal of International Poetry
All content is the property of the individual authors and artists

Site designed by SpicerDigital - Dixon, New Mexico